سه راه مساوی

سه راه مساوی الکتروفیوژن

سایزهای موجود به میلی‌متر


90
110 
125 
160
200