زانو ۹۰درجه

زانو ۹۰درجه الکتروفیوژن

سایزهای موجود به میلی‌متر


25 
63 
90
110 
125 
160
200