زانو ۴۵ درجه

زانو ۴۵ درجه

سایزهای موجود به میلی‌متر


160 
200