زانو ۹۰درجه

زانو ۹۰درجه اسپیگات

سایزهای موجود 
25 
63
90
110
125
160
200