تست‌های اتصالات الکتروفیوژن

آزمون های اتصالات الکتروفیوژن 

شرح آزمون

استاندارد

تجهیزات آزمون

 

نام آزمون

بررسی چگونگی پراکنش دوده

ISO 18553

آون میکروسکوپ

Carbon Black Dispersion

پخش دوده

چک کردن درصد دوده مطابق استاندارد

ISO 6964

کوره الکتریکی

Carbon Black Content

درصد دوده

تعیین چگالی پلاستیک های غیر اسفنجی

ISO 1183

ترازو با دقت 0.0001 گرم

Density

دانسیته

تعیین نرخ جریان جرمی مذاب

ISO 1133

دستگاه
MFR

Melt Mass Flow Rate

MFR

تعیین زمان القا اکسایش به روش گرماسنجی

ISO 11357

DSC

Oxidation Induction Time

OIT

چک کردن ابعاد مطابق با استاندارد

EN 1555-IGS

کولیس دیجیتال

Dimension Control

کنترل ابعادی

کنترل کیفیت جوش اتصال

ISO 13955

دستگاه کراش

Decohesive resistance

لهیدگی

چک کردن محدوده مقاومت اتصال مطابق با طرح جامع کیفیت

EN 1555-3

اهم- متر

Electrical Resistance

مقاومت الکتریکی

آزمون کنترل زمان جوش

EN 1555-3

دستگاه جوش

Fusion

جوش

آزمون مقاومت اتصال در مقابل فشار داخلی

EN ISO 1167

دستگاه مولد فشار

Hydrostatic strength

هیدرواستاتیک

اندازه گیری حداکثر فشار ترکیدگی در مدت زمان کوتاه

ASTMD 1599

دستگاه مولد فشار

Burst

ترکیدگی سریع