آزمون‌های شیرآلات پلی‌اتیلنی

آزمون‌های شیرهای پلی‌اتیلنی در جدول زیر توضیح داده شده‌اند

شرح آزمون

استاندارد

تجهیزات آزمون

نام انگلیسی

نام آزمون

بررسی چگونگی پراکنش دوده

ISO 18553

آون میکروسکوپ

Carbon Black Dispersion

پخش دوده

چک کردن درصد دوده مطابق استاندارد

ISO 6964

کوره الکتریکی

Carbon Black Content

درصد دوده

تعیین چگالی پلاستیک های غیر اسفنجی

ISO 1183

ترازو با دقت 0.0001 گرم

Density

دانسیته

تعیین نرخ جریان جرمی مذاب

ISO 1133

دستگاه
MFR

Melt Mass Flow Rate

MFR

تعیین زمان القا اکسایش به روش گرماسنجی

ISO 11357

DSC

Oxidation Induction Time

OIT

چک کردن ابعاد مطابق با استاندارد

EN 1555-3

کولیس دیجیتال

Dimension Control

کنترل ابعادی

آزمون مقاومت شیر در مقابل فشار داخلی

EN 917

دستگاه مولد فشار

Hydrostatic strength

هیدرواستاتیک

چک کردن ترک و نشتی شیر بعد از سیکل حرارتی مطابق استاندارد

EN 12119

دستگاه سیکل حرارتی

Thermal Cycling Resistance

سیکل حرارتی

چک کردن گشتاور اعمالی شیر در حین ایجاد فشار داخلی مطابق با استاندارد

EN 28233

دستگاه مولد فشار ترکمتر

Actuation mechanism resistance

مقاومت مکانیزم حرکتی شیر

چک کردن حداکثر گشتاور در دو دمای مختلف

EN28233
ISO 5208

ترکمتر

Stop resistance

مقاومت مکانیزم شیر در حالتهای کاملاً باز و بسته

میزان گشتاور لازم جهت باز و بسته کردن شیر مطابق استاندارد

EN28233

ترکمتر

Operating Torque

گشتاور مکانیزم حرکتی شیر

چک کردن عدم نشتی نشیمنگاه توپ و آیبیبآب بندی شیر

ISO 5208

دستگاه مولد فشار

Leak Tightness of Seat and Packing

گشتاور مکانیزم عملکرد شیر

چک کردن عدم نشتی و مطابقت گشتاور اعمالی بعد از تست خمش با استاندارد

EN 12100

دستگاه تست خمش - مولد فشار ترکمتر

Resistance to Bending Between Supports

مقاومت به خمش بین تکیه گاهها

چک کردن عدم نشتی و مطابقت گشتاور اعمالی بعد از تست ضربه با استاندارد

EN 1705

دستگاه تست ضربه مولد فشار ترکمتر

Impact Loading Resistance

ضربه